چارت سازمانی

تیم همکاران گروه
با استفاده از نیرو های مجرب در مسیر تعالی گام برمی داریم.
گروه فنی بازرگانی اطلس دارای حدود 110 نفر کارشناس و پرسنل در مقطع دیپلم الی کارشناس ارشد در رشته‌های مختلف تحصیلی با میانگین سابقه کار حدود 12 سال به شرح ذیل می‌باشد.
نوع مدرک نفرات
دکتری 10%
کارشناس ارشد 23%
کارشناس 40%
کاردان 10%
دیپلم 17%

فهرست